PLAN NABAVE 2015. REBALANS

 

 

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN. 90/11) Upravno vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj 29.12.2014. godine donosi

 

 

PLAN NABAVE

DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

 

 

Dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić u 2015. godini planira slijedeću nabavu roba, usluga i radova.

 

R.b.

Konto

OPIS

Procjenjena vrijednost nabave

Plananirana vrijednost nabave

Pozicija

 

 

a) NABAVA ROBA

 

 

 

32211

Uredski materijal

8.000,00

10.000,00

A100601

32212

Literatura

4.425,00

5.000,00

A100601

32214

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

16.800,00

21.000,00

A100601

32216

Mat.za.hig.potrebe i njegu

1.600,00

2.000,00

A100601

32219

Ost.mat.za djecu(slik.igr.i sl.

14.400,00

18.000,00

A100601

322241

Namirnice

50.110,00

62.638,00

A100601

322242

Voće i povrće

20.000,00

25.000,00

A100601

322243

Meso

20.000,00

25.000,00

A100601

322244

Kruh,peciva i sl.

11.000,00

11.200,00

A100601

32231

Električna energija

12.000,00

15.000,00

A100601

32233

Plin

40.000,00

50.000,00

A100601

32242

Materijal za tekuće invest.održavanje

3.200,00

4.000,00

A100601

32251

Sitan inventar i auto gume

0,00

0,00

A100601

32271

Slu.rad.zašt.odj.i obuća

4.000,00

5.000,00

A100601

 

 

b) NABAVA USLUGA

 

 

 

32131

Seminari, savjetovanja, simpoziji

2.400,00

3.0000,00

A100601

'32132

Tečajevi i stučni ispitit

4.050,00

4.050,00

A100601

32311

Usluge telefona i telefaksa

9.600,00

12.000,00

A100601

32313

Poštarina

1.500,00

1.500,00

A100601

32322

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

6.400,00

8.000,00

A100601

32331

Elektronski mediji

1.600,00

2.000,00

A100601

32332

Tisak(rash.za natječ. i oglase

6.000,00

7.500,00

A100601

32341

Opskrba vodom

5.760,00

7.200,00

A100601

32342

Iznošenje i odvoz smeća

2.320,00

2.900,00

A100601

32343

Deratizacija i dezinsekcija

3.200,00

4.000,00

A100601

32344

Dimnjačarske i ekološke usluge

800,00

1.000,00

A100601

32361

Obvezni i prevent.zdrav.preg.rad.

4.000,00

5.000,00

A100601

32363

Laboratorijske usluge

4.480,00

5.600,00

A100601

32371

Autorski honorari

6.800,00

6.800,00

A100601

32372

Ugovori o djelu

17.000,00

17.000,00

A100601

32373

Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja

1.200,00

1.500,00

A100601

32377

Usluge agencija, studenst.

2.000,00

2.000,00

A100601

32381

Usluge ažuriranja rač. baza

2.400,00

3.000,00

A100601

32389

Ostale računalne usluge

112,50

150,00

A100601

32392

Izrada fotografija i film

300,00

300,00

A100601

32399

Ostale nespom.usluge-Eko zastava

5.400,00

5.500,00

A100601

32922

Premije osiguranja imovine

5.000,00

5.000,00

A100601

32923

Premije osiguranja radnika

3.000,00

3.000,00

A100601

32931

Reprezentacija

1.600,00

2.000,00

A100601

32952

Sudske pristojbe

700,00

700,00

A100601

32991

Rashodi prot.cvijeće, svijeće

560,00

700,00

A100601

34311

Usluge banaka

3.100,00

3.100,00

A100601

34349

Ost.nespom.finan.izdaci – PRIJEVOZ HRANE

 

15.000,00

 

15.000,00

 

A100601

 

 

KLASA: 400-02/14-01-___

URBROJ: 238-14-78-14-01

Kloštar Ivanić, 29.12.2014.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Nenad Kukec