ODLUKA POVJERENSTVA ZA UPIS DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ O PRIJAMU I UPISIMA DJECE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015. / 2016.

U skladu s Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić i Pravilnikom o radu Upravnog vijeća dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić, Povjerenstvo za upis djece za pedagošku godinu 2015. / 2016. u sastavu: Zoran Buhač, pedagog u svrhu predsjednika upisne komisije, Renata Mucha, zdravstvena voditeljica i Lidija Družinec, odgajateljica u svrhu članova, je nakon uvida u prisiglu dokumentaciju i sastavljanja zapisnika o broju prijava donijelo odluku prihvatiti sve primljene zahtjeve za upis djece.


POPIS PRIMLJENE DJECE ZA

REDOVNI DESETSATNI PROGRAM:

1.         Alić Paola

2.         Babić Lana

3.         Babić Luka

4.         Brcko Lukas

5.         Gorić Lukas

6.         Grbavac Gabriela Marija

7.         Halimović Matej

8.         Havliček Šimun

9.         Hršak Leonarda

10.       Jakopović Lana

11.       Jeren Tomislav

12.       Kajević Alina

13.       Mazur Fran

14.       Mihaljević Valentino

15.       Mužar Lana

16.      Petir Luka

17.      Piličić Antonio*

18.      Štimac Azra

19.      Valentić Gabriela

20.     Vincek Andrija


POPIS PRIMLJENE DJECE ZA

PROGRAM PREDŠKOLE


1. Alić Ivan

2. Aničić Tin

3. Božić David

4. Bračko Leona

5. Brković Dorian

6. Capan Gabriel

7. Cirimotić Kristina

8. Cirimotić Leon

9. Dokmanić Darija

10. Dolić Ivan

11. Fran Fran Antonio

12. Havliček Sara

13. Ivanić Kiara

14. Ivanković Lana

15. Jakopčević Josip

16. Jakopčević Vita

17. Jezerčić Matej

18. Međaković Jan

19. Mužević Dario

20. Novak Leon

21. Orehović Sara

22. Papež Rene

23. Pavić Fran

24. Pavišić Stjepan

25. Petrek Karla

26. Platužić Marija

27. Rukavina Leona

28. Rukavina Nikolas

29. Sačer Paola

30. Svečak Anja

31. Tarnik Gabriel

32. Tupek Leon

 

 

 

 • Na rezultate upisa i ovu Odluku može se uložiti žalba Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić u roku od 15 dana nakon    objave rezultata.
 • Djeca rođena 2015. godine prema Pravilniku o upisu djece u dječji vrtić Proljeće Kloštar Ivanić ne zadovoljavaju uvjete upisa iz članka 3., stavak 1. Njihovi zahtjevi su zaprimljeni, ali  ne mogu pristupiti upisu prije nego djeca navrše godinu dana života. Molimo roditelje te djece da nam se jave kada će djeca imati godinu dana i tada će djeca biti raspoređena u dječji vrtić.
 • Roditelji primljene djece za redovni desetsatni vrtićki program bit će pravovremeno i individualno obaviješteni o održavanju inicijalnog roditeljskog sastanka i daljnje procedure upisa.
 • Roditelji primljene djece za program predškole biti će naknadno obaviješteni o održavanju roditeljskog sastanka povodom početka provođenja programa tijekom rujna 2015. godine.
 • Zahtjeve za upis za program predškole možete predavati do rujna 2015.

*zahtjev za upis s područja grada Ivanić-Grada

 

Predsjednik komisije za upis djece

Zoran Buhač, pedagog

1. Alić Ivan

2. Aničić Tin

3. Božić David

4. Bračko Leona

5. Brković Dorian

6. Capan Gabriel

7. Cirimotić Kristina

8. Cirimotić Leon

9. Dokmanić Darija

10. Dolić Ivan

11. Fran Fran Antonio

12. Havliček Sara

13. Ivanić Kiara

14. Ivanković Lana

15. Jakopčević Josip

16. Jakopčević Vita

17. Jezerčić Matej

18. Međaković Jan

19. Mužević Dario

20. Novak Leon

21. Orehović Sara

22. Papež Rene

23. Pavić Fran

24. Pavišić Stjepan

25. Petrek Karla

26. Platužić Marija

27. Rukavina Leona

28. Rukavina Nikolas

29. Sačer Paola

30. Svečak Anja

31. Tarnik Gabriel

32. Tupek Leon

NATJEČAJ ZA UPIS ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015. / 2016.

Upravno vijeće DJEČJEG VRTIĆA PROLJEĆE, prema Odluci sa 7. sjednice održane dana 29.04.2015. godine, čl. 18.

Statuta Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić i čl. 5. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Proljeće oglašava:

 

NATJEČAJ

ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

ZA PEDAGOŠKU GODINU  2015./2016.

 

 

1. DESETSATNI PRIMARNI PROGRAM

Natječaj za upis djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2015./2016. otvoren je u vremenu 4.5. – 29.5.2015. godine.


Prilikom upisa djece u Dječji vrtić Proljeće  red  prvenstva  razrađuje se metodom bodovanja prema slijedećim kriterijima:

RB

OPIS KRITERIJA

BODOVI

1.

Djeca roditelja invalida Domovinskog rata i dijete osobe s invaliditetom

10


2.

Dijete Hrvatskog branitelja

10

3.

Dijete samohranog zaposlenog roditelja

20

4.

Dijete oba zaposlena roditelja

10

5.

Dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi

10

6.

Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu

1

7.

Dijete iz obitelji s troje i više malodobne djece ( za svako dijete)

1

8.

Dijete roditelja koji su članovi OPG-a

2


Ukoliko i nakon primjene utvrđenih kriterija više djece ostvaruje jednak broj bodova rangiranje se obavlja po

datumu rođenja djeteta, od starijeg prema mlađemu.

Djeca s područja drugih općina mogu se upisati U DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ  samo ako nije

popunjen kapacitet vrtića samo ako je sklopljen sporazum o sufinanciranju između čelnika te općine ili grada

i čelnika Općine Kloštar Ivanić


PRIJAVE i sve potrebne informacije mogu se dobiti :

- u sjedištu Naftaplinska bb, Kloštar Ivanić i na telefon 01/28 92 545, kao i na web stranicama www.djecjivrtic-proljece.hr;

Za upis djeteta u Vrtić potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 1. ispunjen i potpisan (od strane roditelja) zahtjev za upis djeteta u Vrtić;
 2. izvornik ili presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih djeteta;
 3. izvornik ili presliku potvrde o prebivalištu djeteta
 4. preslike osobnih iskaznica roditelja;
 5. potvrda poslododavca o zaposlenosti roditelja
 6. preslika zdravstvene iskaznice
 7. preslika iskaznice imunizacije
 8. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu djeteta u Vrtić:

- za dijete roditelja invalida  Domovinskog rata – rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta

- za dijete samohranog zaposlenog roditelja -potvrda poslodavca o zaposlenju roditelja  i dokazi o samohranosti:

rodni list, smrtni list za preminulog roditelja ili potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu

skrb o privremenom uzdržavanju djeteta ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete,

- za dijete oba zaposlena roditelja: potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja.

- za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi -

rješenje odnosno potvrda centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili

bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

- za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - za svako dijete rodni list ili izvadak

iz matice rođenih, te dokaz o prebivalištu,

- za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu - rješenje o pravu na doplatak za djecu,

odnosno potvrdu nadležne institucije o istom za tekuću godinu,

- za dijete člana OPG-a – Dokaz da su u upisiniku OPG-a

- za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe - relevantna dokumentacija

za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta.


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA je zaključno s 29.05.2015.godine.

Zahtjev za upis djeteta koji pristigne nakon razdoblja za koje je raspisan Natječaj će se odbaciti,

te će se upis djeteta na temelju istoga rješavati na odgovarajući način primjenjujući odredbe članka

15. Pravilnika o upisu djece.

Prijave se podnose poštom ili osobno u sjedištu Dječjeg vrtića Proljeće, Naftaplinska bb, Kloštar Ivanić.


CIJENA USLUGA VRTIĆA

(izvadak iz Odluke o sudjelovanju roditelja u cijeni redovitog programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanć,

donesene na sjednici Općinskog vijeća Kloštar Ivanić dana 22.12.2014, KLASA: 601-01/15-01-06, URBROJ:238/14-01/01-01-03)

„Iznos sudjelovanja roditelja djece s prebivalištem na području Kloštar Ivanić u ekonomskoj cijeni

redovitih programa Dječjeg vrtića Proljeće Kloštar Ivanić (u daljem tekstu: Dječji vrtić) utvrđuje se:

- za 10-satni redoviti program ...............................................................610,00 kuna mjesečno

- za kraći program ranog učenja stranog jezika – engleski jezik ...................130,00 kuna mjesečno

- za poseban dramsko scenski program ...................................................80,00 kuna mjesečno

- Roditelji ne sudjeluju u cijeni realizacije programa predškole i on je za njih besplatan.


Sudjelovanje roditelja u cijeni redovnog 10-satnog programa umanjuje se prema slijedećim mjerilima:

 1. Roditeljima invalidima domovinskog rata i roditeljima koji su osobe s invaliditetom umanjuje se obveza sudjelovanja u cijeni programa za postotak koji je jednak postotku tjelesnog oštećenja.
 2. Roditeljima koji imaju dvoje ili više djece u vrtiću, cijena se umanjuje – za svako drugo i svako slijeće dijete 25%
 3. samohranim roditeljima , cijena se umanjuje 25%
 4. roditeljima djece s teškoćama u razvoju koja ostvaruju program predškolskog odgoja i naobrazbe u                                                                                okviru redovitog 10-satnog programa cijena se umanjuje za 20%

Utvrđuje se umanjenje cijene za 25% u slučaju opravdanog izostanka djeteta (ispričnica liječnika ili unaprijed najavljeni

izostanka od strane roditelja) koji traje 8 i više radnih dana (bez subote) u kontinuitetu.

Navedeno pravo može se prenjeti iz mjeseca u mjesec.

Temeljem ankete provedene među roditeljima/skrbnicima da tijekom ljetnih mjeseci (srpanj i/ili kolovoz, tijekom

ljetne organizacije rada) neće koristiti usluge vrtića, iznos režijskih troškova iznosi 40% cijene za mjesec srpanj i/ili kolovoz.


Rezultati upisa

- djece u Vrtić, temeljem objavljenog natječaja, objavljuju se javno na središnjem objektu Vrtića i oglasnoj ploči,

u roku propisanom odredbama kojima se uređuje upravni postupak.

- Roditelj nezadovoljan rješenjem o upisu, može izjaviti žalbu upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Na postupak žalbe na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona o općem upravnom postupku.

-  roditelj upisane djece

- Pravilnik o upisu djece je na web-u Dječjeg vrtića

Roditelji upisane djece Ugovor o uslugama predškolskog odgoja najkasnije moraju sklopiti do 31. kolovoza za narednu pedagošku godinu.KLASA: 601-02/15-04-29

URBROJ: 238-14-78-15-01


DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE KLOŠTAR IVANIĆ

UPRAVNO VIJEĆE

DAN VRTIĆA 2015

PROGRAM

 1. Himna vrtića—sva djeca i odgajatelji
 2. Elem belem – srednja odgojna skupina
 3. Tko je moje guske krao – srednja odgojna skupina
 4. Boje – starija odgojna skupina
 5. Kada boja nebi bilo – starija skupina
 6. Head shoulders knees nad toes – engleska skupina: “Happy Tigers”
 7. If you are happy – engleska skupina: “Happy Tigers”
 8. Išla koka u dućan - predškolska odgojna skupina
 9. Rašpa - predškolska odgojna skupina
 10. Repa – poseban dramsko scenski program
 11. Ples cvijeća – poseban dramsko scenski program
 12. We are little antelopes – engleska skupina: “The Mighty Antelopes”
 13. Five little monkeys – engleska skupina: “The Mighty Antelopes”
 14. Eeny meeny miny moe – engleska skupina: “The Mighty Antelopes”
 15. Avanture maloga juju – Program predškole
 16. Imali smo pile – Program predškole
 17. Zeko moj – Program predškole
 18. Hoki Poki - sva djeca i odgajatelji

DJEČJI FAŠNIK 2015.

OBAVIJEST ZA DJEČJI FAŠNIK KLOŠTAR IVANIĆ

Dječji fašnik  će se održati u Kloštru Ivaniću 17. veljače (utorak) u trajanju od 12.30 do cca. 14.00 sati.

U dječjem fašniku će sudjelovati djeca odgojnih skupina iz područnog objekta koja će se zajedno sa svojim odgajateljicama uputiti prema Osnovnoj školi braće Radić, odakle će u 12.30 krenuti fašnička povorka.

Djeca će se nakon povorke i predstavljanja skupine te nakon kušanja krafni i osvježenja uputiti u pratnji odgajateljica u područni objekt.

Djeca polaznici programa predškole će se u 12.00 sati okupiti ispred centralnog objekta vrtića (Naftaplinska bb) te će se zajedno s roditeljima i odgajateljima zaputiti prema osnovnoj školi Braće Radića gdje će se pridružiti povorci dječjeg vrtića. Djecu će nakon kušanja krafni i osvježenja preuzeti roditelji koji će fašničku povorku i pratiti.

 

RUKSAK (PUN) KULTURE 2014.

Piše: Ministarstvo kulture RH

Ruksak (pun) kulture

2014

Nepospremljene igračke u Kloštar Ivaniću

(18. prosinca 2014.)

 

Nakon intermezza u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Ruksak (pun) kulture vratio se još jednom u Zagrebačku županiju, ovoga puta u Klošar Ivanić, mjesto koje se smjestilo nedaleko od Ivanić-Grada.

U DV Livada upriličen je program plesne skupine Fronesis pod nazivom Nepospremljene igračke. Jelena Guštin, Dea Mačešić, Lea Paulić, Tamara Mandić i Robert Budak pod umjetničkim su vodstvom plesne koreografkinje Jasne Čizmek-Tarbuk izvele predstavu koja opisuje što se događa s igračkama djece koja ih nakon igranja ne pospreme. Osim što su uživali u glazbenome i plesnoumjetničkome doživljaju predstave, putem rime, plesa, glume i humora učenici su usvajali i neke „dječje obveze“ u kućanstvu.

Nakon predstave održana je plesna radionica u božićnome duhu tijekom koje su se djeca pretvarala u patuljke, vilenjake, djedove božićnjake, skijaše i sl.

Više članaka...

Stranica 44 od 60

44

Kontakt podaci

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kloštar Ivanić


OIB:72007988952

Matični objekt Naftaplinska 23/a

Tel: 01/2892-545

Fax: 01 3899 006

Ravnateljica: ravnateljica@djecjivrtic-proljece.hr

Ravnateljica izravni telefon: 01 3899 002

Pedagog: pedagog@djecjivrtic-proljece.hr

Pedagog izravni telefon: 01 3899 008

Računovodstvo: djecji.vrtic1@zg.t-com.hr

Računovodstvo izravni telefon: 01 2895 545

Službeni mobitel za upite roditelja:

099 238 65 16

 

Područni objekt Livada

Trg svetog Ivana 1

Tel.: 01 62 64 918

Voditelj objekta: Jelena Marković, odgajateljica

Službeni mobitel: 099 238 65 17

Pretraži sadržaj